• QUIZ THE VENICE – VỊ THANH LEADERBOARD •

• TRẢ LỜI ĐÚNG 10/10 •

1 • Lê Thị Hải Anh - 9525 - Hoàn thành lúc 04:21:19 25/07 - Điểm số: 10
2 • Hắc Ngọc Huyền - 8203 - Hoàn thành lúc 04:21:24 25/07 - Điểm số: 10
3 • Ko nói tên 9993 - Hoàn thành lúc 04:21:34 25/07 - Điểm số: 10
4 • Nguyen trong dung 5795 - Hoàn thành lúc 04:22:42 25/07 - Điểm số: 10
5 • Đàm Dự - 9869 - Hoàn thành lúc 04:24:04 25/07 - Điểm số: 10
6 • 9892 - Hoàn thành lúc 11:06:08 28/07 - Điểm số: 10

• NHANH THÔI LÀ CHƯA ĐỦ •

1 • Phương Thảo 22222 - Hoàn thành lúc 04:19:33 25/07 - Điểm số: 0
2 • Nguyễn đức sơn - 7817 - Hoàn thành lúc 04:21:39 25/07 - Điểm số: 8
3 • 4718 - Hoàn thành lúc 04:21:50 25/07 - Điểm số: 8
4 • Thái Văn Giang 6589 - Hoàn thành lúc 04:21:58 25/07 - Điểm số: 7
5 • Lan - 6221 - Hoàn thành lúc 04:21:59 25/07 - Điểm số: 4
6 • Vũ Tùng - 6286 - Hoàn thành lúc 04:22:04 25/07 - Điểm số: 6
7 • Đặng văn Đại - Hoàn thành lúc 04:22:04 25/07 - Điểm số: 5
8 • nguyễn mạnh cường 7555 - Hoàn thành lúc 04:22:05 25/07 - Điểm số: 5
9 • Chiến 8679 - Hoàn thành lúc 04:22:06 25/07 - Điểm số: 1
10 • Hồ Đình Phú -6462 - Hoàn thành lúc 04:22:09 25/07 - Điểm số: 6
11 • Nghĩa 8005 - Hoàn thành lúc 04:22:13 25/07 - Điểm số: 7
12 • Nguyễn Thu Hà - 5483 - Hoàn thành lúc 04:22:14 25/07 - Điểm số: 9
13 • Lê thị linh 1547 - Hoàn thành lúc 04:22:18 25/07 - Điểm số: 6
14 • Phạm Quang Vinh-3601 - Hoàn thành lúc 04:22:30 25/07 - Điểm số: 6
15 • Đặng Tâm 8366 - Hoàn thành lúc 04:22:37 25/07 - Điểm số: 8
16 • Hương-9509 - Hoàn thành lúc 04:22:38 25/07 - Điểm số: 4
17 • Vũ Quang Huy 6555 - Hoàn thành lúc 04:22:46 25/07 - Điểm số: 6
18 • Trần Thị Hiền 0342082903 - Hoàn thành lúc 04:22:49 25/07 - Điểm số: 7
19 • Phạm Hữu 9496 - Hoàn thành lúc 04:22:53 25/07 - Điểm số: 6
20 • Huy Tùng 166 - Hoàn thành lúc 04:23:00 25/07 - Điểm số: 5
21 • Hiệp 0701 - Hoàn thành lúc 04:23:04 25/07 - Điểm số: 8
22 • Phương Thảo 2222 - Hoàn thành lúc 04:23:25 25/07 - Điểm số: 6
23 • Đinh Thị Thuỳ Linh 3535 - Hoàn thành lúc 04:23:43 25/07 - Điểm số: 7
24 • Lan anh 4772 - Hoàn thành lúc 04:24:14 25/07 - Điểm số: 6
25 • Duy Mạnh 9990 - Hoàn thành lúc 04:24:16 25/07 - Điểm số: 5
26 • Hà Thế Anh 3628 - Hoàn thành lúc 04:24:53 25/07 - Điểm số: 6
27 • Trần Trường Vũ - 9564 - Hoàn thành lúc 07:11:00 25/07 - Điểm số: 5
28 • Đỗ Chí Côc-3666 - Hoàn thành lúc 09:34:51 25/07 - Điểm số: 9
29 • Kiều chinh-8789 - Hoàn thành lúc 08:43:10 26/07 - Điểm số: 4
30 • Nguyễn Thị Ngọc 8694 - Hoàn thành lúc 09:00:42 26/07 - Điểm số: 6
31 • Trương văn Đảng - Hoàn thành lúc 09:16:48 26/07 - Điểm số: 7
32 • Ly lien Duy-8007 - Hoàn thành lúc 05:35:05 26/07 - Điểm số: 9
33 • Bùi sỹ Tuấn anh 634601 - Hoàn thành lúc 02:10:04 27/07 - Điểm số: 7
34 • Thanh Tâm - 7099 - Hoàn thành lúc 04:38:50 30/07 - Điểm số: 7
35 • Dzun - 5016 - Hoàn thành lúc 05:42:15 31/07 - Điểm số: 4
36 • Nguyễn Vi Bảo 0915581994 - Hoàn thành lúc 08:59:15 23/08 - Điểm số: 7